ده مقصد وسوسه انگیز برای مسافران – لانزاروت، جزایر قناری، اسپانیا (قسمت اول)

ده مقصد وسوسه انگیز برای مسافران لانزاروت، جزایر قناری، اسپانیا (قسمت اول) لانزاروت چهارمین و بزرگترین جزیره در مجمع الجزایر قناری است. در طی ده ها سال گذشته تعداد مسافرانی که به صورت مستقل و برای شناخت لانزاروت به آنجا سفر می­کنند افزایش یافته است. مسافران در انتظار یک زیر ساخت توسعه یافته هستند که […]