استخدام تور لیدر

استخدام تورلیدر برای تورهای گروهی اروپا               اولویت استخدام با تورلیدر های فرانسوی زبان می باشد