ریزش پول ترکیه سفر ایرانی‌ها را ۱۰۰درصد افزایش داد
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می‌گوید: کاهش ارزش لیر، مسافران ترکیه را تا ۱۰۰درصد افزایش داد.